Skip til hoved indholdet
  Hjem Pædagogik

Pædagogik

Pædagogisk grundlag og læreplan.

Vi har en fælles læreplan for daginstitutionerne i Klynge G for årene 2023–2025.

Læreplanens fokusområder er:

 • Forældresamarbejde
 • Børnenes kommunikative og sproglige kompetencer
 • Børnenes socio-emotionelle udvikling

Fokus: Forældresamarbejde - vi arbejder i Høje-Taastrup kommune på 3. år med udviklingsrejsen, som er ”forældresamarbejde”:

Vision:

 • Vi understøtter udviklingen af livsglade, engagerede og nysgerrige børn, der er medskabere af deres liv

For at realisere visionen kræves et tæt og forpligtende samarbejde mellem personale og forældre - både på bestyrelses- og institutionsniveau og i forældresamarbejdet omkring det enkelte barn.

Dagtilbudsloven § 15, stk. 1 siger: “Forældrebestyrelsen i kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner skal inddrages i udarbejdelsen, evaluering og opfølgning på den pædagogiske læreplan samt i daginstitutionens arbejde med at skabe gode overgange fra hjem til dagtilbud, mellem dagtilbud og fra dagtilbud til fritidstilbud og skole.”

Den styrkede pædagogiske læreplan s. 24 siger: “Som en del af arbejdet med den pædagogiske læreplan skal dagtilbuddet have fokus på, hvordan dagtilbud og forældre kan samarbejde om barnets og børnegruppens trivsel og læring på tværs af dagtilbud og hjem.”

Fokus: Kommunikation og sprog

Vision:

 • Vi har høje ambitioner for alle børn - alle har talenter og ressourcer

Vores pædagogiske mål for læreplan-temaet kommunikation og sprog er:

 1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte at alle børn udvikler sprog der bidrager til, at børnene kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden.
 2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte at alle børn opnår erfaring med at kom-munikerer og bruge sprog om deres tanker, behov og ideer, som børnene kan anvende i sociale fællesskaber.

Fokus Socio-emotionel udvikling

Vision:

 • Børn har ret til læring i legende, demokratiske fællesskaber

Vores pædagogiske mål for læreplanstemaet ”Social udvikling” er:

 1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn trives og indgår i sociale fællesskaber, og at børn udvikler empati og relationer.
 2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte fællesskaber, hvor forskellighed ses som en ressource, og som bidrager til demokratisk dannelse.

Sådan arbejder vi med:

Børnehuset Trille-Tumle arbejder ud fra det børnesyn, at barnet og barndommen har en værdi i sig selv. At børn og voksne i samspillet gennem dagen er ligeværdige, og at barnets mening er betydningsfuldt, hvorfor vi anerkender barnets perspektiv, udsagn, opfattelser og antagelse.

Dette vil børnene blandt andet opleve, når de voksne inddrager børnenes ideer i hverdagen og i projekter. De vil også opleve demokratiske processer omkring afstemninger i børnehøjde.

Et eksempel: Det kunne være en afstemning om, hvad der skal laves over bålet næste gang, hvor hvert barn så får en Legoklods, som de kan lægge på billedet af det forslag, som de stemmer på.

Leg og læring

Legende læring er grundlaget for de aktiviteter, de voksne sætter i gang, men også for legetøjet, redskaberne, omgivelserne og materialerne, der stilles til rådighed for børnene i den leg og aktivitet, som børnene selv sætter i gang.

Eksempel: Da vi altid har fokus på alle børns kommunikative og sproglige udvikling, så sørger vi for, at muligheden for at nævne ting ved navn er til stede på forskellige måder, således at der i dukkekrogen både er billeder med tekst og så mange forskellige ting som muligt, der naturligt hører til i en almindelig husholdning. Dette hjælper både de børn, som endnu ikke taler, og dem der er rigtig godt med, fordi de tilbydes endnu flere nuancer af sproget helt naturligt i deres leg.

Børnefællesskaber

Da dagtilbuddet for de fleste børn er det første sted, de møder et børnefællesskab, har det stor betydning, hvordan de oplever sig selv som en del af dette. De erfaringer de får her, tager de med sig videre i livet. Det er i dette fællesskab, de skaber deres selvbillede og får en idé om, hvem de er, og hvem de ikke er.

De spejler sig både i de relationer, de er en del af, og i de relationer, som de betragter. Med denne viden har vi stort fokus på, at alle bliver - og oplever sig selv - som en del af børnefæl-lesskabet.

Eksempel: Hvis et barn har vanskeligt ved at byde ind i en leg eller aktivitet og ikke kan se sine egne talenter, så vil den voksne støtte barnet i at byde ind i forhold til at være med. Det kan også gøres ved at få de andre børn til at sætte ord på, hvilke talenter de oplever hos det barn, der ikke selv kan se det eller oplever det.

Nogle mennesker har det vanskeligt med de store fællesskaber, hvorfor vi også respekterer og understøtter de små børnefællesskaber, hvor bare to eller tre børn får oplevelsen af fællesskab.

Vi har forsøgt at indrette Børnehuset Trille-Tumle og legepladsen til inspiration til tematiseret lege.

I Høje-Taastrup Kommune arbejder vi ud fra 3 grundværdier:

 • Vi har høje ambitioner for alle børn - alle har talenter og ressourcer.
 • Vi understøtter udviklingen af livsglade, engagerede, nysgerrige børn, der er medskabere af deres liv.
 • Børn har ret til kontinuerlig læring i legende, demokratiske fællesskaber.

I klynge G er vi ambitiøse, ikke bare på børnenes vegne, men også i forhold til fagligheden i vores pædagogiske arbejde og ansvar.
Der arbejdes på tværs af klyngen, hvilket betyder, at vi alle i perioder arbejder med samme tema på tværs af husene, afdelingerne og de enkelte aldersgrupper. Dette betyder, at vi udbygger børnefællesskaberne, og børnene får øje på hinanden og skaber venskaber på tværs af afdelinger.

Dette betyder ligeledes, at når børnene møder hinanden i andre sammenhænge eksempelvis til sport eller på legepladserne i vores område, kender børnene hinanden og får hurtigt etableret legefællesskaber. Dette kan smitte af på forældrene, som gennem deres børn også kommer til at lære hinanden at kende. Dette ser vi som er en kæmpe fordel, når vi som dagtilbud har fokus på at styrke de enkelte børns trivsel og læring i samarbejde med forældrene.

Vi har høje ambitioner på børnenes vegne. Det betyder i hverdagen, at børnene er medbestemmende, og at de ved, at de bestemmer noget, at de voksne er til deres rådighed og er lyttende og anerkendende i relationen til ikke kun det enkelte barn men også til børnegrupperne samlet. 

Dette medvirker, at børnene lærer, at de tages alvorligt, og at de får den demokratiske forståelse, som er så stor en del af Danmark. Alle børn uanset udfordringer skal opleve at kunne mestre leg og være en del af de aktiviteter der forgår i gruppen.

Alle børn har forskellige talenter og ressourcer, og det er vores fornemmeste opgave at hjælpe alle børnene til at finde, udvikle samt skabe bevidsthed om egne talenter og ressourcer.

LAHOPL og aktionslæring

I Høje-Taastrup Kommune arbejder vi med ”Lange, autentiske, hands-on, projektbaserede læringsforløb”. Det gør vi, fordi vi tror på:

 • at det er vigtigt at kunne bruge den viden man fik dagen før, når man kommer i institution igen
 • at det er vigtigt, at børn får autentiske oplevelser, som understøtter så mange sanser som muligt.

I arbejdet med børnene anvender vi aktionslæring, som går ud på, at vi sammen sætter aktioner i gang, undersøger, finder tegn, evaluere, vender eventuelt tilbage, udvikler, dokumenter, og sætter nye aktioner i gang.

I storbørnsgruppen planlægger vi vores og tilrettelægger vi vores pædagogiske læringsmiljøer, så det skaber sammenhæng til sfo/børnehaveklasse.

Vi har et tæt samarbejde med Læringshuset. Vi mødes flere gange om året - både førskolebørnene, personale og ledelse. Vi lægger stor vægt på samarbejde med jer forældre for at forberede en god overlevering til skolen.

De 6 læreplanstemaer ligger til grund for det pædagogiske arbejde i Børnehuset Trille-Tumle.

Der bliver arbejdet indgående med samtlige læreplanstemaer, og aktiviteterne vil have en tydelig rød tråd til bevægelse og sansning.

Alsidig personlig udvikling

 1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udfolder, udforsker og erfa-rer sig selv og hinanden på både kendte og nye måder og får tillid til egne potentialer. Dette skal ske på tværs af blandt andet alder, køn samt social og kulturel baggrund.
 2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte samspil og tilknytning mellem børn og det pædagogiske personale og børn imellem. Det skal være præget af omsorg, tryghed og nysgerrighed, så alle børn udvikler engagement, livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til deltagelse i fællesskaber. Dette gælder også i situationer, der kræver fordybelse, vedholdenhed og prioritering.

§ 3 i bekendtgørelse om pædagogiske mål og indhold i seks læreplanstemaer.

Social udvikling

Det pædagogiske arbejde med læreplanstemaet 'Social udvikling' skal tage udgangspunkt i beskrivelsen af temaet og to pædagogiske mål målrettet børn i aldersgruppen 0-5 år.

De to pædagogiske mal er følgende:

 1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn trives og indgår i sociale fællesskaber, og at alle børn udvikler empati og relationer.
 2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte fællesskaber, hvor forskellighed ses som en ressource, og som bidrager til demokratisk dannelse.

§ 5 i bekendtgørelse om pædagogiske mål og indhold i seks læreplanstemaer.

Kommunikation og sprog

Det pædagogiske arbejde med læreplanstemaet 'Kommunikation og sprog' skal tage udgangspunkt i beskrivelsen af temaet og to pædagogiske mål målrettet børn i aldersgruppen 0-5 år.

De to pædagogiske mål er følgende:

 1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udvikler sprog, der bidrager til, at børnene kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden.
 2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn opnår erfaringer med at kommunikere og sprogliggøre tanker, behov og ideer, som børnene kan anvende i sociale fællesskaber.

§ 7 i bekendtgørelse om pædagogiske mål og indhold i seks læreplanstemaer.

Krop, sanser og bevægelse

Det pædagogiske arbejde med læreplanstemaet 'Krop, sanser og bevægelse' skal tage udgangspunkt i beskrivelsen af temaet og to pædagogiske mål målrettet børn i aldersgruppen 0-5 år.

De to pædagogiske mål er følgende:

 1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udforsker og eksperimenterer med mange forskellige måder at bruge kroppen på.
 2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn oplever krops- og bevægelsesglæde både i ro og i aktivitet, så børnene bliver fortrolige med deres krop, herunder kropslige fornemmelser, kroppens funktioner, sanser og forskellige former for bevægelse.

§ 9 i bekendtgørelse om pædagogiske mål og indhold i seks læreplanstemaer.

Natur, udeliv og science

Det pædagogiske arbejde med læreplanstemaet 'Natur, udeliv og science' skal tage udgangspunkt i beskrivelsen af temaet og to pædagogiske mål målrettet børn i aldersgruppen 0-5 år.

De to pædagogiske mål er følgende:

 1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får konkrete erfaringer med naturen, som udvikler deres nysgerrighed og lyst til at udforske naturen, som giver børnene mulighed for at opleve menneskets forbundenhed med naturen, og som giver børnene en begyndende forståelse for betydningen af en bæredygtig udvikling.
 2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn aktivt observerer og under-søger naturfænomener i deres omverden, så børnene får erfaringer med at genkende og udtrykke sig om årsag, virkning og sammenhænge, herunder en begyndende matematisk opmærksomhed.

§ 11 i bekendtgørelse om pædagogiske mål og indhold i seks læreplanstemaer.

Kultur, æstetik og fællesskab

Det pædagogiske arbejde med læreplanstemaet 'Kultur, æstetik og fællesskab' skal tage udgangspunkt i beskrivelsen af temaet og to pædagogiske mål målrettet børn i aldersgruppen 0-5 år.

De to pædagogiske mål er følgende:

 1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn indgår i ligeværdige og forskellige former for fællesskaber, hvor de oplever egne og andres kulturelle baggrunde, normer, traditioner og værdier.
 2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får mange forskellige kulturelle oplevelser, både som tilskuere og aktive deltagere, som stimulerer børnenes engagement, fantasi, kreativitet og nysgerrighed, og at børnene får erfaringer med at anvende forskellige materialer, redskaber og medier.

§ 13 i bekendtgørelse om pædagogiske mål og indhold i seks læreplanstemaer.

Fokus på både individ og fællesskab

Alle mennesker kan på forskellige tidspunkter i livet være i en udsat position. I Klynge G arbejder vi i relationer, vi arbejder med det enkelte barn og understøtter det enkelte barn, der hvor barnet er i sin udvikling. Vi skaber differentierede læringsmiljøer, der tager højde for at involvere alle børn, uanset om de er i en sårbar tid i livet eller ej.

Alle børn skal trives, og det sikrer vi ved at understøtte deres nysgerrighed samt troen på, at de selv kan, og at de er gode nok.

Alle børn skal have venner, hvor de sammen kan lære af hinanden, så de udvikler og danner deres egen identitet.

Vi sørger for, at der er hele året, er forskellige pædagogiske læringsmiljøer, både hjemme i husene, på legepladserne og ved ture ud af husene. Vi inddrager børnenes perspektiver, så de får lyst til at deltage uanset forudsætninger. Herved understøttes børnenes leg, og de lærer gennem deres erfaringer og relationen til andre.

Gennem leg og læring udvikles børnene til nysgerrige samskabende mennesker, på trods af forskellige forudsætninger.

Børnehuset Trille-Tumle
Græshøjvej 4B-C
2640 Hedehusene

Telefon nr. 43 35 30 10

Leder: Christine Blum
Mail: christinebl@htk.dk

Klyngeleder for Klynge G: Susanne Henriksen
Mail: susannehe@htk.dk 

Mandag - torsdag 6.30 - 17.00
Fredag 6.30 - 16.30

Lukkedage