Pædagogik

Pædagogisk grundlag og læreplan.

Pædagogisk grundlag og læreplan

Vi har en fælles læreplan for daginstitutionerne i Klynge G for årene 2023–2025.

Læreplanens fokusområder er:

  • Forældresamarbejde
  • Børnenes kommunikative og sproglige kompetencer
  • Børnenes socio-emotionelle udvikling

Fokus: Forældresamarbejde - vi arbejder i Høje-Taastrup kommune på 3. år med udviklingsrejsen, som er ”forældresamarbejde”:

Vision:

  • Vi understøtter udviklingen af livsglade, engagerede og nysgerrige børn, der er medskabere af deres liv

For at realisere visionen kræves et tæt og forpligtende samarbejde mellem personale og forældre - både på bestyrelses- og institutionsniveau og i forældresamarbejdet omkring det enkelte barn.

Dagtilbudsloven § 15, stk. 1 siger: “Forældrebestyrelsen i kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner skal inddrages i udarbejdelsen, evaluering og opfølgning på den pædagogiske læreplan samt i daginstitutionens arbejde med at skabe gode overgange fra hjem til dagtilbud, mellem dagtilbud og fra dagtilbud til fritidstilbud og skole.”

Den styrkede pædagogiske læreplan s. 24 siger: “Som en del af arbejdet med den pædagogiske læreplan skal dagtilbuddet have fokus på, hvordan dagtilbud og forældre kan samarbejde om barnets og børnegruppens trivsel og læring på tværs af dagtilbud og hjem.”

Fokus: Kommunikation og sprog

Vision:

  • Vi har høje ambitioner for alle børn - alle har talenter og ressourcer

Vores pædagogiske mål for læreplan-temaet kommunikation og sprog er:

  1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte at alle børn udvikler sprog der bidrager til, at børnene kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden.
  2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte at alle børn opnår erfaring med at kom-munikerer og bruge sprog om deres tanker, behov og ideer, som børnene kan anvende i sociale fællesskaber.

Fokus Socio-emotionel udvikling

Vision:

  • Børn har ret til læring i legende, demokratiske fællesskaber

Vores pædagogiske mål for læreplanstemaet ”Social udvikling” er:

  1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn trives og indgår i sociale fællesskaber, og at børn udvikler empati og relationer.
  2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte fællesskaber, hvor forskellighed ses som en ressource, og som bidrager til demokratisk dannelse.

Sådan arbejder vi med:

Luk alle
Udfold alle
Tegnet frise af forskellige situationer med børn i leg